เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการเปิดใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม่)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร