กรมส่งเสริมการเกษตรเผยนำ 5 ระบบปฏิบัติงานออนไลน์ ให้บริการเกษตรกรต่อเนื่อง โดยนำระบบ T&V System มาประยุกต์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 พร้อมเปิดช่องทางตลาดออนไลน์ช่วยกระจายสินค้าเกษตร

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยนำระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร T&V System ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการให้บริการด้วยระบบการสื่อสารทางไกล และระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน T&V System ออนไลน์ เป็นรูปแบบการดำเนินงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.การถ่ายทอดความรู้ (Training) จากภาวะปกติให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น เวทีประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอและจังหวัด ให้ปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบสื่อสารระยะไกล (Video Conference) และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) ในทุกระดับ

2.การเยี่ยมเยียน (Visit) จากเดิมลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานให้บริการใกล้ชิดเกษตรกร รวมทั้งการจัดเวทีชุมชน ขอให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเร่งด่วนแล้วสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ แอปพลิเคชัน ยูทูบ เป็นต้น สู่เครือข่ายเกษตรกร เช่น อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สมาชิกเกษตรกรรายอื่นในวงกว้าง

3.การนิเทศงาน (Supervision) ขอให้ชะลอการลงพื้นที่นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ออกไปก่อน แต่ให้ใช้วิธีการนิเทศงานผ่านระบบสื่อสารระยะไกล (Video Conference) และประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดทางโทรศัพท์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อพบปัญหาในพื้นที่นั้น

4.การสนับสนุน (Supporting) ด้านวิชาการ โครงสร้างและอุปกรณ์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะนี้ให้ใช้การผลิตชุดวิชาการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์สนับสนุนแก่หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

5.การจัดการข้อมูล (Data Management) จากเดิมลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร การปฏิบัติงานในช่วงนี้ขอให้ใช้การนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและใช้ประกอบการตัดสินใจทำการเกษตร โดยส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ และแอปพลิเคชัน ไปยังเครือข่ายเกษตรกรทั้งอาสาสมัครเกษตร YSF SF ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สมาชิกหรือเกษตรกรรายอื่นต่อไป

          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้หลักการตลาดนำการเกษตร เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่งออกได้รับผลกระทบ กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางช่วยเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยเปิดพื้นที่ออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เฟซบุ๊ค ชื่อ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรของตนมาโพสต์เพื่อจำหน่าย เป็นการช่วยลดผลกระทบอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนในช่องทางออนไลน์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว, เมษายน 2563

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล