วันที่ 11 เมษายน 2563 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร