กรมส่งเสริมการเกษตรปรับลดขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2563 กำหนดให้เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้น/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้ที่บ้านผ่านผู้นำชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2563 เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดการรวมตัวกันของเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
กรณีเป็นเกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่ หรือ เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับที่ผู้นำชุมชน เสร็จแล้วส่งให้กับผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกรต่อไป


สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลปาล์มน้ำมัน ไม่ต้องกรอกข้อมูลและยื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลปาล์มน้ำมันให้เป็นปี 2563  แต่ระบบทะเบียนเกษตรกร จะคัดลอกข้อมูลแปลงปาล์มน้ำมัน ปี 2562 มาเป็นข้อมูลแปลงปี 2563 ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากการคัดลอก ก่อนจัดชุดติดประกาศและให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานระดับหมู่บ้าน คณะทำงาน และเลขานุการคณะทำงาน ลงนามรับรองข้อมูลการติดประกาศ ก่อนบันทึกผลในระบบทะเบียนเกษตรกร โดยอนุโลมให้เกษตรกรสามารถลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองได้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายแล้ว เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2563 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 และพิจารณาจ่ายเงินประกันรายได้ งวดที่ 6-8 ตามเงื่อนไขของโครงการ


อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย้ำอีกว่า การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในช่วงระยะนี้ ขอให้เกษตรกรปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook และการขึ้นทะเบียนใหม่ ขอให้ดำเนินการตามมาตรดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่หากกรณีที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ขอให้โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อรับคำแนะนำ เนื่องจากบางกรณี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ผ่อนผันปรับลดขั้นตอนหรือเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษแล้ว ตามมาตรการระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล