ในปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2563 ในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝน ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่จะมี
ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับช่วงปลาย มิ.ย.- กลาง ก.ค. จะมีปริมาณฝนตกน้อย
ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรหลายพื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

แม้ปริมาณฝนทั้งประเทศปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่ปริมาณของฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว
ขอให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน วางแผนสำรองน้ำในช่วงที่มีฝนตกน้อย รวมทั้งวางแผนป้องกันผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

สำหรับศัตรูพืชสำคัญ ที่ต้องระวังในช่วงเดือนมิถุนายน ได้แก่

ภาคเหนือ

กาแฟ ระวัง มอดเจาะผลกาแฟ โรคราสนิม
ลำไย ระวัง หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย โรคพุ่มแจ้

ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ภาคกลาง และภาคตะวันตก

ข้าว ระวัง หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง

อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าว ระวัง หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง

ภาคตะวันออก

มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคใบด่าง

ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า

ภาคใต้

ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะผล ไรแดง โรคราดำ

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด

ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรครากขาว

ปาล์มน้ำมัน ระวัง ด้วงแรด โรคทะลายเน่า

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

พบการระบาดติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลสภาพอากาศ : กรมอุตุนิยมวิทยา