กระทรวงเกษตรและสหรณ์ จับมือ แม็คโคร ลงนามตกลงความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ เน้นคุณภาพ สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ และวางแผนการตลาด ยกระดับเกษตรกร ใช้หลักตลาดนำการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ดำเนินงานพัฒนาการเกษตรโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำในเกษตรแปลงใหญ่ จนถึงปัจจุบันมีจำนวน
แปลงใหญ่ 6,877 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 407,493 ครัวเรือน พื้นที่ 6,585,336 ไร่ สินค้าเกษตรประมาณ
 90 รายการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร”  
จากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนความร่วมมือในการเชื่อมโยงการทำงานด้านการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชนต่างๆ  ได้วางแผน
การดำเนินการร่วมกัน ทั้งแผนระยะเร่งด่วน (Quick win) รวมถึงแผนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด
เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในช่องทางจำหน่ายผลผลิต ผ่านสาขาของแม็คโคร มากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ ปัจจุบันแม็คโคร ได้ทดลองซื้อผลผลิตเผือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เผือก ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ในปริมาณ 5,000 กิโลกรัม โดยเริ่มส่งผลผลิต ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2563
ที่ผ่านมา และจะมีแผนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตให้เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นตลาดค้าส่งสมัยใหม่ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม มีความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย
โดยแม็คโคร รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั่วไป แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการในการรับซื้อได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด จึงทำให้แม็คโคร ต้องการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ สามารถผลิตสินค้าได้ในมาตรฐาน และปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ และมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า.-