นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านละ 1 คน จากที่ประชุมอาสาสมัครเกษตรและผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน พร้อมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย อกม. จะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ปัจจุบันมี อกม. จำนวน 75,155 ราย ทั่วประเทศ

     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้แล้วนั้น อกม. ยังช่วยปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ด้วยจิตอาสา อย่างภารกิจที่ผ่านมา เช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก อกม. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ลงพื้นที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บรวบรวมใบสมัคร เพื่อนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือการจัดการพื้นที่การระบาด โดยการนำแมลงควบคุมศัตรูพืชไปปล่อยในพื้นที่การเกษตร เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

 

     ทั้งนี้ เครือข่าย อกม. มีจำนวนรวม 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการคัดเลือก อกม. ในสาขาเกษตรหมู่บ้าน สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ อกม. จะได้รับคือ ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามที่กระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้น

     “หน้าที่ของ อกม. แม้จะเป็นหน้าที่ที่มิได้มีรายได้ตอบแทน แต่ อกม. ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง ให้ข้อมูลด้วยความรู้ที่แม่นยำ พร้อมบริการประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร สิ่งเหล่านี้ คือความเสียสละของ อกม. อย่างแท้จริง” นายชาตรี กล่าว