กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าพัฒนาเกษตรกรทำนาเกลือ เป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทย ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน การตลาด รวมถึงยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ วางเป้าหมายครบวงจร ให้เกิดความยั่งยืน

     นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในการพัฒนาเกลือทะเลไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือและเกลือทะเล ให้ครบทุกมิติ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปัตตานี รวมจำนวน 841 ครัวเรือน 1,574 แปลง เนื้อที่ 38,399.23 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) สำหรับการประชุมครั้งนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการขอและออกใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (GAP นาเกลือ) ซึ่งจะดำเนินการในแปลงต้นแบบ 4 แห่ง ก่อนขยายผลสู่แปลงนาเกลือทั่วประเทศ เพื่อยกระดับสินค้าเกลือทะเลไทย ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือต่อไป

     นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ยังได้ร่วมกันวางแผนจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสายเกลือ (Salt Road) โดยพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (Thailand Riviera) ให้ตลอดทั้งเส้นทางเป็นแหล่งความรู้ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร และแหล่งวัฒนธรรมเกลือทะเล กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมถึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกลือทะเลให้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)