เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงาน การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งร่วมหว่านข้าวพันธุ์ 79 ลงในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการการบริหารจัดการพันธุ์ข้าว กข 79 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมพื้นที่แปลงนาสาธิตในพื้นที่ว่างเปล่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปักดำ และเก็บเกี่ยวข้าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบภารกิจดังนี้

 1. กำจัดแมลงศัตรูพืชบริเวณแปลงพืชผักและแปลงนา (ก่อนเสด็จตรวจเยี่ยมแปลงนา) ปีละ 2 ครั้ง โดยการ
  ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์
 2. นำเกษตรกรและยุวเกษตรกรเพื่อเฝ้ารับเสด็จฯ โดยเกษตรกรเป้าหมายคัดเลือกจากเกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนหรือแปลงใหญ่ข้าว จำนวน เกษตรกร 25 ราย ยุวเกษตรกร 30 ราย
 3. แนะนำถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยนักเรียนนายร้อย
  จะถวายรายงานการเรียนรู้ด้านการเกษตร
 4. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผลและพืชผักพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน (แปลงมะม่วง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 20 ต้น ได้แก่ พันธุ์เขียวใหญ่ จำนวน 10 ต้น พันธุ์น้ำดอกไม้มัน จำนวน 10 ต้น, แปลงมะยงชิด พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน จำนวน 19 ต้น, แปลงผักสวนครัวพื้นบ้าน พื้นที่ 3 งาน ได้แก่ ติ้ว แต้ว ชะมวง มะนาว สะเดา)
  สำหรับการดำเนินการในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดทำระบบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และดูแลแปลงไม้ผล นอกจากนี้ยังวางแผนการดำเนินการในปี 2564 โดยขยายพันธุ์ไม้ผลในแปลง เพื่อเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานสำหรับแจกเกษตรกร

สำหรับระบบการกระจายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 79 ณ แปลงนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,450 กิโลกรัม และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงแขวน หมู่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีสมาชิกร่วมดำเนินการ 13 ราย พื้นที่ปลูก 163 ไร่ เพาะปลูกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการผลผลิตที่ได้รับเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตทั้งสิ้น 105,950 กิโลกรัม
แผนการบริหารจัดการผลผลิต วางแผนการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. สมาชิกกลุ่ม จำนวน 13 ราย เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูก พื้นที่ปลูก 200 ไร่ๆ ละ 15 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์ 3,000 กิโลกรัม
 2. กระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกเครือข่าย จำนวน 30 ราย พื้นที่ 450 ไร่ๆละ 15 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์ 6,750 กิโลกรัม
 3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 66,200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาท เป็นเงิน 993,000 บาท และแปรรูปข้าวเปลือก จำนวน 30,000 กิโลกรัม เป็นข้าวสาร จำนวน 18,600 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท