กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าดำเนินงานระยะ 2 -3 ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 เตรียมจ้างเหมาบริการงานเกษตร 150 บ./คน/วัน ในฟาร์มตัวอย่าง ฯ 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม

                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ขาดรายได้ กลับถิ่นฐานภูมิลำเนา โดยน้อมนำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในลักษณะ
การจ้างแรงงาน ให้ประชาชนมีรายได้ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆ ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน และด้านการเกษตร โดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการใน 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม

                นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน จำหน่ายแบ่งปันและจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม และขยายผลสร้างเครือข่าย (พอเพียง) โดยในระยะแรก กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้สนับสนุนพืชผักสวนครัวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 1,104 คน ใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และพัทลุง

                ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมดำเนินการจ้างเหมาบริการงานเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตรา 150 บาท/คน/วัน โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 45 วัน (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อเป็นแหล่งอาหารและจ้างแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ใน 17 จังหวัด ยังเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตรจนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ในอนาคตให้แก่ผู้ที่สนใจได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดใกล้บ้านท่าน

***************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว/ กรกฎาคม 2563

ข้อมูล: กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร