ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เมื่อใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

นอกจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธีแล้ว เรายังจำเป็นต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยด้วยการแต่งกายให้เหมาะสมในขณะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย