เกษตรกรไทยร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา พร้อมกัน ก.พ. – เม.ย. 2562
การเผาไร่นามีผลเสียอย่างไร และเราสามารถทำอย่างไรแทนการเผาได้บ้าง…