วันที่ 23 กันยายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณายกร่างกำหนดการจัดงาน และรูปแบบการดำเนินกิจกรรม โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารจากสำนัก/กอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ข่าว / กลุ่มประชาสัมพันธ์