สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตรวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง บริจาคโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง และบริจาคโรงพยาบาลทับคล้อ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,204,194 บาท

ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์