วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม จัดเตรียมงานและซักซ้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร