วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1