วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (conference) คณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีตัวแทนคณะทำงานจากกอง/สำนัก และเขต 1-6 ของกรมฯ เข้าร่วมการประชุมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวทางการสร้างการรับรู้นโยบายและโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 การประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 “ปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่” และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร