วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) คณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนกอง ผู้แทนสำนัก และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประชุมโต๊ะข่าวของกรม การทบทวนและจัดทำทำเนียบผู้แทนคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับกรม เขต และจังหวัด การเฝ้าระวังและชี้แจงข้อมูลข่าวสารเชิงลบ รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับเขตและระดับจังหวัด