นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และ นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง134-135) อาคาร 1 ชั้น 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.