วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายสารบรรณ จะได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ และการร่างหนังสือราชการ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม โดยนางกาญจนา เดชะคุปต์ เป็นวิทยากรในการให้คำบรรยาย