วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1