วันที่ 16 กันยายน 2564 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร