การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญาเช่าอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญาเช่าอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงานศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานฯ การประชุมดังกล่าวเพื่อให้การบริหารสัญญาเช่าฯ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาเช่าฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร […]

การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ. 2567

สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากกอง/สำนักส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มทำงานในปี 2567 ด้วย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ […]

การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดและหารือเกี่ยวกับคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 4/1-2 ชั้น 4 อาคาร […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ การชี้แจงแนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ […]

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

เลขานุการกรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ บริเวณ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

นายไตรรัตน์ ดีสุ่น หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ และเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ […]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปผลพื้นที่เป้าหมายพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น […]

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ […]

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

นายไตรรัตน์ ดีสุ่น หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน […]

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณรอบอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร