กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อน ศึกษาระบบการผลิต การตลาดสินค้าลำไยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ

     เกษตรขึ้นเหนือ […]