เลขานุการกรม และตัวแทนเจ้าหน้าที่ สลก. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ที่สังกัด สลก. ได้แก่ น.ส.จิรัชยา ทาบุญสม (รุ้ง) ฝ่ายสารบรรณ และ น.ส.ปานไพลิน ตุโสตร (เมย์) กลุ่มสื่อสารฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 8.30 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช