วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรม และยืนเคารพธงชาติร่วมกัน ณ หน้าเสาธง ลานอนุสาวรีย์ศาสตร์จารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญของประเทศไทย เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ และเดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า

🔴 สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน

⚪️ สีขาว หมายถึง ศาสนา

🔵 สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย