วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature) หลักสูตรผู้ใช้งานทั่วไป ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน และกองพัฒนาการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์โดยระบบ zoom cloud meeting