วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือในประเด็น แนวทางการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ และระดับส่วนงานย่อย และกรอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการขอความเห็นชอบในประเด็น ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเด็นที่กำหนดตามกรอบการดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567