วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์