1. คำถาม : แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคน download หรือไม่ 

คำตอบ : เป็นการขอความร่วมมือ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภายในกรมได้สะดวกเพิ่มขึ้น


2. คำถาม : แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect สามารถใช้ได้ทุกระบบหรือไม่

คำตอบ : ปัจจุบัน ใช้ได้ในระบบ android หากมีการใช้ในระบบ ios จะมีการแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้ง


3. คำถาม : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางใด

คำตอบ : ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext/