เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันอังคาร ที่ 9  กรกฎาคม  2562 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2  อาคาร 1  เวลา 13.30 น.