วันที่ 25 กันยายน 2562 นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์