วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมบูรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1