วันที่ 23 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท บิซ โพเทนเชียล ร่วมประชุมปรับปรุงระบบสารบรรณอเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืื่อสาร