เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันพุธ ที่ 22  มกราคม  2563  เวลา 13.30 น.