วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกอง/สำนัก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 และพิจารณาแนวทางและแผนการขับเคลื่อนดำเนินการ โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร