คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน

  1. คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2557
  2. คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2561
  3. คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2562 /แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
  4. คำสั่งคณะทำงานการจัดการพลังงาน ปี พ.ศ. 2563

นโยบายการจัดการพลังงาน


ข้อมูลไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า


ข้อมูลน้ำประปา

ปริมาณการใช้น้ำประปา


มาตรการการประหยัดพลังงาน


รายงานการประชุม


แบบฟอร์มพลังงาน


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน