นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินค้าที่เป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งและน้ำผึ้ง โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมเปิดบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งให้แก่เกษตรกรฟรี พร้อมมอบสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพน้ำผึ้งจำนวน 250 ดวง/ท่าน และสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดน้ำผึ้งคุณภาพ (เฉพาะน้ำผึ้งดอกลำไย) และบรรจุภัณฑ์ดีเด่น ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตน้ำผึ้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ ค่าความชื้น HMF น้ำตาลซูโครส ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถลงทะเบียนขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งได้ฟรี (จำนวนจำกัด 150 ท่านแรกที่ลงทะเบียน) ผ่านทาง http://www.aopdb04.doae.go.th/ และ https://www.facebook.com/bee.centercm/  ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

                เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งคือ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) โดยกรมปศุสัตว์ และน้ำผึ้งที่จะส่งเข้ารับการตรวจวิเคราะห์จะต้องเป็นน้ำผึ้งที่ไม่ผ่านการไล่ระเหยความชื้น (ความชื้นไม่เกิน 20%) โดยเกษตรกรจะได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งฟรีให้กับผู้มีรายชื่อในระบบลงทะเบียนลำดับที่ 1- 150 รายแรก

                สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการ เมื่อเกษตรกรแจ้งความจำนงโดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องส่งตัวอย่างน้ำผึ้งบรรจุขวดไม่น้อยกว่า
700 มล. จำนวน 2 ตัวอย่าง พร้อมติดตราฉลากการค้าให้เรียบร้อย ส่งถึงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ เลขที่ 428 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์
0 5200 1152 ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

                รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งตัวอย่างโดยเริ่มวัดค่าความชื้นเป็นลำดับแรก หากมีความชื้นสูงกว่า 20 %
จะไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ผลอื่น และศูนย์ฯ จะประกาศผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งทุกตัวอย่าง (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

                ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตามวันเวลาและช่องทางที่กำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรโทรศัพท์ 0 5200 1152 ในวันและเวลาราชการ

***************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : นาฏสรวง ข่าว, พฤษภาคม 2563

 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร: ข้อมูล