วันที่ 7 พ.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้น ถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรและได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของภาคการเกษตรและทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น  กับภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ให้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น การที่บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจาก     ภัยพิบัติ ได้ตกลงผนึกกำลังเป็นพันธมิตร ร่วมกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. 63        ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่น ๆ       สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต คุณภาพ    และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การเกษตร สามารถตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาของภาคเกษตร

ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียน      เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ (7 พ.ค. 63) สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน)/1สิทธิ์/เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด โดย 1. เข้า www.doae.go.th เพื่อสแกน QR Code หรือ @ Line เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2. เข้าสู่ระบบ Line Official ตู้เย็นข้างบ้าน 3. กดลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด 4. เมื่อครบ 15 วันหลังจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบจำนวน 10,000 ครัวเรือน จะส่งข้อความสอบถามทาง Line Official ให้ระบุว่าได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ แล้วหรือยัง 5. ครบ 3 วันหลังจากได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ส่งข้อความแจ้งเตือนให้ดำเนินการปลูกผัก พร้อมส่งช่องทางศึกษาองค์ความรู้และองค์ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์ผักตามชนิดพืชผักสวนครัวที่ได้ดำเนินการสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 6. 60 วันหลังจากแจ้งเตือนให้ดำเนินการปลูก จะมีการแจ้งเตือนให้รายงานผลการปลูกโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   ส่งรูปผลการปลูกพืชผักสวนครัวท่านละ 1 รูปพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของ กรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร ถ่ายทอดให้แก่กำลังคนภาคการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในลักษณะบูรณา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด