เกษตรขึ้นเหนือ ร่วมรับฟังปัญหาลำไย ก่อนเสนอข้อมูลให้แก้ไขทั้งระบบ
8 กรกฎาคม 2563 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน ศึกษาระบบการผลิต การตลาดสินค้าลำไยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ วิเคราะห์สถานการณ์ การผลิตและการตลาดลำไย ปัญหา การผลิตลำไย ภาพรวมทั้งประเทศ และระดมแนวคิด เพื่อแก้ไข ปัญหา และแนวทางปฏิบัติ ตลอดทั้งข้อตกลงตามข้อเสนอของเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกษตรกรอยู่ได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนของภาคการเมือง ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย และสภาอาชีพเกษตรกร โดยประธานที่ประชุม ใด้แจ้งอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานในการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางขับเคลื่อนระบบการผลิต การตลาดสินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย พร้อมกำหนดแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าลำไย โดยผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูปและการตลาด ซึ่งในภาพรวม การผลิตและตลาดลำไยตลอดปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 1.17 ล้านไร่ เพิ่มจากปีที่แล้ว 17 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต 9.6 แสนตันลดลงจากปีที่แล้ว 5% โดยผลผลิตทั้งหมดเป็นลำไยในฤดู 43 เปอร์เซ็นต์และลำไยนอกฤดู 57 เปอร์เซ็นต์ มีการบริโภคภายในประเทศ เพียง 4.8 หมื่นตัน ส่วนที่เหลือ จะใช้เพื่อการส่งออกทั้งลำไย ในรูปลำไยสด ลำไยอบแห้ง ลำไยบรรจุภาชนะอัดลม และลำไยแช่แข็ง

     ด้านนายชาตรีบุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงาน การบริหารจัดการลำไยภาคเหนือในปี 63 ให้ที่ประชุมทราบว่า การบริหารจัดการลำไยปีนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ปี 63 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ คชพจ ของจังหวัดบริหารจัดการภายในก่อนหากมีส่วนเกินจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ระดับประเทศ โดยภาพรวมการผลิตปี 63 ณ วันนี้มีการกระจายผลผลิตภายในประเทศ เช่นล้ง วิสาหกิจ ตลาดภายในจังหวัด สหกรณ์การเกษตร ห้างร้าน ตลาดออนไลน์ และการจัดงานประชาสัมพันธ์ รวมประมาณ 6.9 หมื่นตัน การแปรรูปในลักษณะของลำไยอบแห้งทั้งเปลือก เนื้อสีทอง น้ำสกัดลำไยเข้มข้น และลำไยกระป๋อง 2.7 แสนตัน และส่งออกไปต่างประเทศ 4.8 หมื่นตัน แต่ยังส่งออกได้น้อยเพราะมีปัญหาในการขนส่งทั้งนี้ คณะกรรมการ มีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพลำไยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการจัดการดูแล โดยเฉพาะการจัดการต้นเพื่อให้ได้ลำไยที่มีคุณภาพในปีต่อไป

     และในช่วงท้าย ของการประชุมดังกล่าว ประธานได้เปิดโอกาสให้ คณะทำงานให้ความเห็น เสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การยกร่างบทวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระบบการผลิตการตลาดสินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทยได้ โดยผลสรุปในที่ประชุมวันนี้จะได้นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลำไยทั้งระบบ ให้บังเกิดผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย นายเสน่ห์ แสนคำ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่