วันที่ 1 กันยายน 2563 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1  เวลา 13.30 น.