นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการผลิตพืช เพื่อให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีจะลดปริมาณการใช้พันธุ์พืชต่อไร่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีได้ โดยเฉพาะพันธุ์พืชที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานราชการ รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานราชการใดมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในการผลิตและขยายพันธุ์พืชในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายไปสู่เกษตรกร ทำให้พืชพันธุ์ดีเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เกษตรกรจึงต้องใช้พันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพหรือต้องซื้อหาจากภาคเอกชน ซึ่งมีราคาแพง ส่งผลให้การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ผลผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดของประเทศไทยผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องมีการนำเข้าผลผลิตหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง คือการเพิ่มปริมาณการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักในการขยายพันธุ์พืช ใน 4 สายการผลิต คือ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดหาแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี และจัดสร้างเกษตรกรเครือข่ายการผลิตขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการจัดทำสื่อเรียนรู้ประชาสัมพันธ์และจัดงานสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงการดำเนินงานผลิตขยายพันธุ์พืชของศูนย์ขยายพันธุ์พืชดังกล่าวและเข้าถึงพืชพันธุ์ดีได้ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ภาคใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร      จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีขึ้น ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง