ประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ จากกรณีเกิดเหตุละเมิดตามที่ตกเป็นข่าว โดยพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 เมษายน […]

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการกำหนดแผน/ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ รวมถึงเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ และพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ให้คำปรึกษาในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง ณ ห้องกลุ่มนิติการ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการข่าวปลอม และการแจ้งกลับมาผ่านศูนย์ฯ อย่างรวดเร็ว และเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย […]

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า ในการทำหนังสือความยินยอมในการคุ้มครองข้อมูลและการควบคุมร่วมกัน ระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องกลุ่มนิติการ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มนิติการ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในเรื่องของการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องกลุ่มนิติการ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566